ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ 07-07-2021

Zarząd  Spółdzielni  Mleczarskiej  „Michowianka”

zaprasza na

ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI   07 07 2021

które odbędzie się

7 lipca 2021r. o godz. 10:00

w Zajeździe „Siedlisko na Rozdrożu” w Michowie.

 

 

PORZĄDEK  OBRAD  ZEBRANIA  PRZEDSTAWICIELI

 

1) Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2) Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch asesorów.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie regulaminu obrad.

5) Wybór Komisji:

◦ Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

◦ Komisji Uchwał i Wniosków.

6) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok.

8) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.

9) Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o ważności ZebraniaPrzedstawicieli.

10) Przedstawienie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.

11) Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

12) Przyjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

◦ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok,

◦ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,

◦ w sprawie udzielenia / nie udzielenia udzielenia absolutorium Prezesowi Janowi Chabros

◦ w sprawie udzielenia / nie udzielenia udzielenia absolutorium Prezesowi Markowi Barszcz

◦ w sprawie udzielenia / nie udzielenia udzielenia absolutorium Wiceprezes Marzenie Ligenzie

◦ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,

◦ sposobu przeznaczenia zysku netto za 2020 rok,

◦ określenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2021 roku,

◦ w sprawie przyjęcia kierunków działania Spółdzielni na 2021 rok,

◦ podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych,

◦ podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji funduszu wzajemnej pomocy i

  przeznaczeniu środków na nim znajdujących się do funduszu rozwoju i hodowli,

◦ podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany §14 ust.1 Statutu Spółdzielni.

13) Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli.

14) Wolne wnioski.

15) Zamknięcie obrad.

Bilans oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone wsiedzibie Spółdzielni od 22 czerwca 2021 w godzinach od 10:00 do 14:00

Jeżeli zebranie nie odbędzie się w w/w terminie z uwagi na niedostateczną frekwencję – wyznacza się drugi termin Zebrania, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu: 7 lipca 2021r. o godzinie 11:00 bez względu na liczbę obecnych delegatów.  Prezes Zarządu  Marek Barszcz